Konkurs

Regulamin konkursu plastycznego

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

DLA DZIECI Z TERENU GMINY ROGOWO.


 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie pod patronatem Wójta Gminy Rogowo.

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych z terenu Gminy Rogowo.

Cele konkursu:

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej w czasie izolacji spowodowanej epidemią COVID - 19.

 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych.

 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.


 

Warunki uczestnictwa:

 • Indywidualne prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

 • Technika plastyczna wykonania prac dowolna:

ołówek, pastele, farby, kredka, wycinanki itp.

 • Przy wykonaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości skanowania.

 • Format kartki: A6 (105 mm x 148 mm).

 • Pracę należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie lub filii w Starym Kobrzyńcu, Pręczkach oraz Sosnowie do 8 grudnia 2020 r

 • Kartka musi posiadać na odwrocie dane osoby, która wykonała kartkę: imię i nazwisko, klasa i szkoła.


 


 


 


 

Ocena prac:

 • Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość autora i stopień trudności.

 • Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:

Kategoria I: uczniowie oddziałów przedszkolnych

Kategoria II: uczniowie klas 1-2

Kategoria III: uczniowie klas 3-4

Kategoria IV: uczniowie klas 5-6

Kategoria V: uczniowie klas 7-8

 • W każdej kategorii wiekowej Organizatorzy przyznają trzy nagrody.

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia do 10 grudnia 2020r.

 • Organizatorzy najpóźniej do dnia 11 grudnia 2020 r. powiadomią zwycięzców konkursu o sposobie i terminie wręczenia nagród.


 

Postanowienia końcowe :

 

1. Prace nie będą odsyłane do uczestników konkursu.

2. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

4. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie złożonej pracy w działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie i Gminy Rogowo (tj. publikowanie, przetwarzanie elektroniczne, wykorzystanie do celów promocyjnych).

Jedna z wszystkich złożonych prac zostanie wykorzystana jako ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA GMINY ROGOWO.

5. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Pani Mariola Trymers

tel. 508-209-269.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Działania promocyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogowo, adres kontaktowy: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: ▪ podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; ▪ inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa: ▪ dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; ▪ sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; ▪ usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; ▪ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; ▪ prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; ▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


 


Licznik odwiedzin: 5086